Wij hebben een nieuwe webshop en werken constant aan de verbetering van de site!

 

Maandag - Vrijdag besteld, binnen 24u verzonden
Gratis bezorging vanaf €50
Gratis deskundig advies

Maandag tot en met vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag alleen op afspraak / Zondag zijn wij gesloten

Arnold-Sauwenlaan 56
3650 Dilsen-Stokkem

Algemene voorwaarden Verfkeizer

1. Algemeen
1.1 De Verfkeizer BV, met maatschappelijke zetel te Arnold-Sauwenlaan 56 - 3650 Dilsen-Stokkem is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0464.706.610. Hierna genoemd: De Verfkeizer BV.
1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen De Verfkeizer BV en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.
1.3 De elektronische webwinkel van De Verfkeizer BV biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij De Verfkeizer BV. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege De Verfkeizer BV. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 14 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 Na ontvangst van de ondertekende offerte wordt een voorschot aangerekend van 40% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door De Verfkeizer BV ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.
2.3 Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor De Verfkeizer BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.
Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.
3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. De Verfkeizer BV behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
4. Prijs
4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door De Verfkeizer BV.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.
5. Betaling
5.1 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.2 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van De Verfkeizer BV, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
6. Overmacht
6.1 Indien De Verfkeizer BV de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft De Verfkeizer BV het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.
7. Klachten en garantie
7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan De Verfkeizer BV. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door De Verfkeizer BV kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat De Verfkeizer BV de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 De Verfkeizer BV is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. De Verfkeizer BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van De Verfkeizer BV is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.
Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van de levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. De Verfkeizer BV zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.
8. Overdracht van rechten
8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van De Verfkeizer BV heeft voldaan.
8.2 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.
9. Intellectuele eigendom
9.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van De Verfkeizer BV. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.
9.2 Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.
10. Privacy
10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient De Verfkeizer BV te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. De Verfkeizer BV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.
10.2 In bepaalde omstandigheden is De Verfkeizer BV verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure De Verfkeizer BV hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien De Verfkeizer BV van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.
10.3 Indien De Verfkeizer BV alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal De Verfkeizer BV de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.
10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.
10.5 De Verfkeizer BV draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.
11. Varia en geschillenregeling
11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door De Verfkeizer BV van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
11.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met De Verfkeizer BV afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Verfkeizer BV. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
11.3 Een eventuele in gebreke blijven van De Verfkeizer BV om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.
11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
11.5 In de relatie tussen De Verfkeizer BV en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door De Verfkeizer BV worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar De Verfkeizer BV gevestigd is, onverminderd het recht voor De Verfkeizer BV om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.